E:OneDrive_BusinessOneDrive - HH Prosjektassistanse ASProsjek

Planene for en ny Coop-butikk i Prestestranda tar form

Planene for en ny Coop-butikk i Prestestranda begynner å ta mer form, og nå kan utviklingssjef i Coop Norge Eiendom, Tor Johansen, presentere overfor Drangedalspostens lesere hvordan de tenker seg den 1150 kvadratmeter store bygningen plassert på den nær 3,3 dekar store tomta.

Kjell Peder Haugene

– Vi har i samråd med arkitekten vår valgt å trekke bygget lenger fra fylkesveg 38. På den måten blir sikten fra fylkesvegen god og det gir rom for parkeringsplassene foran, forteller utviklingssjef Tor Johansen, der det er skissert 45 parkeringsplasser.

Trafikkanalyse
– Vi har også fått utarbeidet en trafikkanalyse fra SWECO som konkluderer «Sammen med hensyn til generell trafikkvekst, ble det foretatt en kapasitetsberegning, der man ser at trafikken etter utbyggingen ikke vil gi særlig konsekvenser for trafikkavviklingen i krysset. Vegsystemet rundt planområdet er i dagens situasjon godt utformet, med gode forbindelser for myke trafikanter.»

Klage fra nabotomta
– Har dere fått mange innspill i høringstida i planprosessen?
– Det har kommet noen innspill som i hovedsak har vært positive. Det har imidlertid vært én negativ tilbakemelding fra eier av naboeiendommen nedenfor. Vi har derfor valgt, ut fra flere forhold, å trekke bygget lengre vekk fra RV 38, slik at vi får parkeringsplassene framfor bygget. Ved å trekke bygget lengre bak på eiendommen vil vi hensynta naboeiendommen med deres bebyggelse. Med parkering på nordsiden av bygget vil det blant annet gi bedre sikt og bedre trafikkavvikling inn og ut fra parkeringen, forklarer Tor Johansen.

Oppstart tidlig 2020
– Hvordan er framdriftsplanen i prosessen?
– Så langt har Coop Vestfold og Telemark Eiendom AS laget en betinget avtale med Drangedal kommune om kjøp av eiendommen og laget en betinget festeavtale med Opplysningsvesenets Fond for eiendommen. I tillegg har vi fått gjennomført en grunnundersøkelse på eiendommen som viser tilfredsstillende forhold for bygging. Eiendommen med en planlagt Coop Extra er tilstrekkelig stor for en dagligvareforretning, slik at det ikke er behov for å vurdere eventuelt kjøp av naboeiendom, som var et tema på et tidligere stadium i prosessen.
– Annonsering for oppstart av planarbeidet skjedde i januar 2019, der fristen for innsending av merknader til planarbeidet var 14.2.2019. Det vil nå utarbeides plan med aktuelle tema som sendes i mai for første gangs behandling i kommunen. Vi håper således på endelig behandling og godkjenning i kommunen seinhøsten 2019 og oppstart av byggearbeidene i begynnelsen av 2020, avslutter utviklingssjef Tor Johansen i Coop Norge Eiendom.
Eiendommen i Lauvåsen er totalt på 3278 kvadratmeter, mens salgsarealet i butikken er planlagt til 900 kvadratmeter, samt varemottak, lager og bakrom på 250 kvadratmeter. Det tilsvarer at 35 prosent av eiendommen blir bebygd.