Nå viser vannprøver at Motjenn også er forurenset av bly

Kommunalsjef Tor Jørgen Melås opplyser at kommunen har tatt vannprøver i Motjenn som viser litt høye blyverdier.
–Det sier seg selv, det bør gjøres tiltak mot blyet nær barnehagen, sier Ingvar Oland underdirektør ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

11. april var Fylkesmannen i Vestfold og Telemark invitert til Drangedal. Øystein Rugtveit, leder for hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø, forklarer at hensikten med møtet var først og fremst å få en nærmere avklaring rundt ansvarsforholdene knyttet til blydepoet ved Motjenn. Det var det samme hovedutvalget som i møte 21.02.2019 ba om en orienteringssak om status i sak om blyforurensing ved nedlagt skytebane ved Motjenn.

Status i blysaken
Før Ingvar Oland fra Fylkesmannens i Vestfold og Telemark slapp til, ga rådmannen ved kommunalsjef Tor Jørgen Melås, en orientering om status i blydepotsaken. Fylkesmannen var invitert for å gi en orientering i saken og i forhold til ansvarlig forurensningsmyndighet. Kommunalsjef Tor Jørgen Melås orienterte om bakgrunnen for saken. Han viste blant annet til en rekke avisoppslag i Drangedalsposten høsten 2018.

Prøver på land viser mye bly
Melås henviste til rapporten fra Miljørettet helsevern og prøveresultater som viser store konsentrasjoner av bly i flere områder i barnehagens turområder.

Bly også i vannprøver
Tor Jørgen Melås opplyste videre at kommunen har tatt vannprøver i Motjenn som viste litt høye blyverdier.
–Vi må i gang igjen med nye prøver når isen er vekk. Det er også naturlig å ta vannprøver i utløpet av Motjenn. Det går en bekk fra Motjenn via Holte som ender ut i Oseidvannet.
–Vi må også ta en prøve et sted der vi vet det ikke er bly for å ha en referanse, sier Melås.
–Det viktige er å rydde opp i blyforekomstene som ligger i bakken ved Motjenn og hindre ny tilkomst av forurensing til Motjenn, forklarer Øystein Rugtveit.
–Vi må også finne ut hvor mye forurenset vann som siver ut i Toke, legger Rugtveit til.

Erosjon
Espen Haukeli er rådgiver ved
Miljørettet helsevern i Grenland. Han forklarer at i erosjonsutsatte områder er det mulig at bly kan bli med ut i vannet i Motjenn.

Det sier seg selv
-Hvor viktig er det at det nå ryddes opp i området rundt Motjenn og i nærheten av Heirekshaug barnehage?
–Det sier seg selv, svarte underdirektør Ingvar Oland fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.
–Jeg oppfatter dette som et nærområde til en barnehage.

Barn kan putte ting i munnen
–Vi vet jo hvordan barn kan være, de kan finne et eller annet ute i naturen og putte det i munnen, det er ikke bra, så en bør gjøre tiltak, forklarer Oland.

Tiltak
Ingvar Oland orienterte i tillegg om mulige tiltak knyttet til håndtering av forurensning fra nedlagte skytebaner. Det var spesielt forholdene knyttet til blyforurensingene i nærheten av Heirekshaug barnehage som ble belyst.
Etter det Drangedalsposten kjenner til er all skyteaktivitet ved leirduebanen i Sagdalen stanset.

Veien videre
–Nå må kommunen avklare ansvarsforholdet. Deretter må det settes igang et stykke arbeid for å avgrense det forurensede området, forklarer Rugtveit.

Miljørettet helsevern i Grenland
Miljørettet helsevern i Grenland er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Avdelingen arbeider for å fremme helse og forebygge sykdom og skade.