Foto:Privat
Foto:Privat

Leserinnlegg

Vi trenger flere arbeidsplasser

Altfor mange unge utdanner seg ut av bygda, og kommer ikke tilbake når de skal begynne i jobb. Hva skal vi gjøre for at de unge finner relevante og attraktive arbeidsplasser i distriktene?

Et stort antall bygder er truet av fraflytning og negativ befolkningsutvikling. Det er særlig de unge som flytter, og altfor få av disse kommer tilbake igjen etter endt utdanning. Dette gjelder særlig kvinnene. Når de er klare for å etablere seg, er det ofte en utfordring å finne relevant arbeid å finne i hjembygda. Dette kan lett føre til en forgubbing og forelding av landsbygda, med en skjevhet i kjønn og alder som ikke er bra for hverken enkeltmennesker eller samfunnet. Lokalsamfunn blir fattigere på menneskelige ressurser, mangfold og trivsel. Det blir lavere fødselstall og mindre bolyst.

Fortsetter denne utviklingen, vil vi se langt flere fraflyttede hus og tomme bygder i årene som kommer. Dersom vi skal ha levende bygder og gode steder å bo i distriktene i framtiden, må vi ta aktiv grep for å snu flyttestrømmen og skape bygder som de unge har lyst til å bosette seg i.

Hvordan skal vi klare å være attraktive nok til at folk vil flytte hjem? Selvsagt er kvaliteter som gode servicetilbud, gode sosiale møteplasser, gode skole- og oppvekstvilkår og offentlig kommunikasjon viktig, og her må kommunen være villig til å investere i framtiden framfor å «spare seg til fant». Men det aller viktigste vi må tilby de unge, er arbeidsplasser.

Mangelen på arbeid er den største grunnen til at folk lar være å flytte hjem til bygda. Arbeidsplassene er ofte få og lite relevant for høyt utdannede. De få kompetansekrevende arbeidsplassene som finnes, ender man ofte opp med å være alene om, mens man i byene oftere kan være en del av et større fagmiljø.

Å skape attraktive bygder bør være en av de viktigste prioriteringene til lokalpolitikerne våre, og det er en rekke tiltak kommunen kan iverksette. De handler både om å arbeide langsiktig for å skaffe flere offentlige arbeidsplasser lokalt og bygge gode, stimulerende fagmiljøer rundt disse, men det handler også om å legge til rette for gründerskap, nyetableringer, næringsutvikling og sosialt entreprenørskap.

Det aller viktigste er at våre lokalpolitikere, og vi som lokalsamfunn, bestemmer oss for at arbeidsplasser er noe vi er nødt til å prioritere. Vi må skape nye arenaer for samhandling og innovasjon. Vi må sørge for at tilflyttere til kommunen blir ivaretatt. Og det er helt avgjørende med større variasjon i arbeidsplasstilbudet og flere muligheter for høyt utdannede folk til å bruke kompetansen sin, dersom de unge skal ha lyst til å skape et hjem og en framtid på bygda. Vi i  Telemark Bygdekvinnelag lurer på: Hvilke tiltak går lokalpolitikerne til valg på for å få til dette?

Hilsen Telemark Bygdekvinnelag