solnedgang

Leserinnlegg

Vedr. forslag om nedleggelse av en avdeling ved Lauvåsen ­Bofellesskap

Personalet ved Lauvåsen Bofellesskap har engasjert seg i de nye planene om å legge ned den ene avdelingen ved dementkollektivet. Det er derfor enighet om å skrive et brev hvor noen av våre synspunkter ble synliggjort på fagmøte vi hadde 19.11.19 Hilde Molberg holdt mandag 11.11.19 et møte for leder, tillitsvalgt og verneombud ved sykehjemmet og dementkollektivet. Fagforeningen var også representert. Her ble vi informert, og hadde muligheten til å komme med våre argumenter. Vi fikk utdelt et skriv som blant annet viste nedleggelse av Lauvåsen bofellesskap ville gi en innsparing på 2,5 årsverk, noe som tilsvarer 1,5 millioner kroner. Vi forstår at det er nødvendig med innsparinger i forhold til et budsjett som ble helt annerledes enn forventet. Vi forstår også at alle må bidra for kommunens beste. Vår oppgave er å snakke beboernes sak, og det vi mener de er best tjent med. Spørsmålet er om det å stenge en avdeling ved Lauvåsen Bokollektiv vil være verdt innsparingene som oppnås? Det har vært noen år med uforutsigbarhet ved demenskollektivet.

I høst starter vi med årsturnus og fast ansettelse for alle, derfor så framtida lys ut for arbeidet ved Lauvåsen bofellesskap.

Det å flytte en person med en demensdiagnose er i utgangspunktet uheldig. De har allerede vært gjennom et oppbrudd fra eget hjem. Gjennom individuelt tilrettelagt miljøarbeid over tid, har den enkelte klart å finne ro i nye omgivelser. En stabil personalstab med mye kunnskap og erfaring driver et målrettet og koordinert arbeid for å trygge beboerne.

Apati, agitasjon, aggresjon, angst, hallusinasjoner og vrangforestillinger er belastende symptomer ved siden av den kognitive svikt hos personer med demenssykdom. Dette er symptomer vi opplever daglig blant våre beboere. I vår hverdag på dementkollektivet er det stadig episoder som krever «en til en kontakt», for å få hjelp til å håndtere tilværelsen. En ny og så stor forandring som det vil være å flytte for en person med demens, vil gjøre noe med stabiliteten, tilliten og tryggheten som er opparbeidet. For personer med demens er det spesielt viktig at tjenesten er tilpasset brukers behov. Individuell tilrettelegging kan utgjøre en stor forskjell. Dette mener vi det ligger godt til rette for ved dementkollektivet i Drangedal slik det drives nå. Ved Lauvåsen bofelleskap er det to avdelinger som begge er bygget slik at gangene i fellesarealet er laget som et åttetall. På denne måten slipper beboerne som vandrer å møte en stengt dør. Dette er med på å forebygge uro og agitasjon. Avdelingene er laget slik at kjøkkenavdelingen kan stenges av ved behov. Der er alarm på alle dører, og de kan tidsinnstilles. Alarmen på dørene som fører ut av avdelingene, er bestandig slik at beboerne kan ferdes fritt innenfor et avgrenset område. På denne måten kan beboerne føle større frihet i trygge omgivelser, noe som er med på å opprettholde en god livskvalitet. Det er to utganger/innganger til en inngjerdet sansehage og gangveier som blir mye brukt. Personalet drar stor nytte av hverandre på tvers av avdelingene. Daglig hjelper vi hverandre for å få gjort nødvendige tiltak, og bidrar sammen for å dekke felles behov. Dette er godt innarbeidet.

Helga Katharina Haug,  avdelingsdirektør i Helsedirektoratet skriver i en rapport. «Generelt vil personer med demens få mer symptomer når de blir flyttet». Videre skriver hun «Flytting av beboere med demens kan være hensiktsmessig og riktig når personen ikke lenger kan nyttig gjøre seg tilbudet i avdelingen, eller at beboerne trenger et nytt tilbud i forhold til utviklingen av sykdommen. Men det er viktig i denne vurderingen å vektlegge hvilken belastning det er for personer med demens å flytte». Arbeidet med dette vil videreføre i Demensplan 2020.  «Strategien og tiltakene i Demensplan 2020 skal bidra til å sette demensutfordringer på dagsorden og bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende». Demensplan 2020.

«Personer med demens skal oppleve at de er sett og godt ivaretatt. Personer med demens skal ha tilrettelagt bo forhold og omgivelser og et tilpasset tjenestetilbud». Demensplan 2020.

Nasjonalt er demens et satsningsområde. Drangedal skal være en demensvennlig kommune. Etter vår mening taler dette imot å legge ned de 7 plassene i et tilrettelagt demenkollektiv. Behovet for demensplasser varierer, men som det ble fortalt på møte 11.11 er det flere med en demensdiagnose på sykehjemmet, som kunne hatt nytte av tilbudet i en tilrettelagt bolig. Det å bytte noen beboere kunne kanskje vært hensiktsmessig både for Lauvåsen, og på sykehjemmet. Da ville vi gjort bedre nytte av ressursene. Med tanke på nedleggelse av noen plasser, mener vi det vil være enklere å variere antall rom på sykehjemmet. Er det riktig å bryte opp hjemmene til våre mest sårbare beboere som har nytte av et bo tilbud tilrettelagt for personer med demens? Er det fornuftig i forhold til innsparingene å stenge Lauvåsen bofellesskap, når noen senger allerede står tomme på sykehjemmet? Kan det tenkes at det finnes en bedre løsning slik at denne gruppa ikke igjen blir rammet? Kan man kun tenke kortsiktig på krone og øre, når det gjelder livskvaliteten til noen av våre mest sårbare? Vi mener derfor at beslutningstakerne bør tenke grundig igjennom om denne avgjørelsen er riktig, – i Drangedal en demensvennlig kommune. For oss er det viktig å få dele våre synspunkter, uansett hva utfallet blir, før den endelige beslutningen blir tatt 12.12.19

Med hilsen alle ansatte ved  Lauvåsen Bofellesskap