Nye Dalsfoss. Illustrasjon Nanna Meidell, Norconsult
Nye Dalsfoss. Illustrasjon Nanna Meidell, Norconsult

Bygging av nye Dalsfoss Kraftverk

I en artikkel i KV 4. april omtales bygging av det nye kraftverket i Dalfoss. Kraftverket vil få en årlig produksjon på bare 46,5 GWH. Installert effekt er kun 7,5 MW. En moderne havvindmølle fra Vestas har effekt på 9,5 MW. General Electric lanserer en havvindmølle på 14MW. Havvindparker i Storbritannia og Tyskland forsyner en million husstander. Når det er vann nok, skal dette anlegget gi strøm nok til cirka 2000 husstander. I dagens samfunn er dette et minianlegg. Bemanningen i anleggsperioden skal øke til 15. Begge deler kan virke positivt. Men det som er vel så viktig for distriktet er hvor mange arbeidsplasser anlegget skaper når det kommer i full drift. Hvor mange husstander som kan få strøm fra et slikt anlegg er mindre viktig. Heldigvis er det slik at strømmen vi i distriktet forbruker kommer fra flere kraftverk via et samkjøringsnett. På den måten er strømforsyningen både sikker og stabil.

Småkraftverkene i Kragerøvassdraget stopper fiskevandringen ved Kammerfossen. Ålen som er rødlistet og fredet, er på det nærmeste borte fra Kragerøvassdraget. Laks og sjøaure er forsvunnet. Ferskvannsmusling som har laks og sjøørret som vertsfisk har også vært i dette vassdraget.

Det er ikke rimelig å ødelegge naturmangfoldet for noe så smått som småkraftverkene i Kragerøvassdraget

Fra Skagerak Energis hjemmesider:
«Skageraks samfunnsoppdrag er å ha en bærekraftig og miljøvennlig produksjon av ren energi, og en sikker og stabil distribusjon av elektrisitet til industri- og næringsvirksomheter og privathusholdninger. Vi forvalter samfunnskritisk infra struktur, og stans i leveranse av strøm kan få alvorlige følger. Vern om menneskers liv og helse, naturmangfold og klima er fundamentet i alle våre beslutninger og aktiviteter.»
Skagerak Kraft som er et datterselskap under Skagerak energi. På Skagerak kraft sine hjemmesider star det:
«Miljøregnskapet er en del av Skagerak Krafts dokumentasjon på hvordan vi ivaretar vårt samfunnsansvar.
Miljøutfordringene i samfunnet er et resultat av menneskeskapte aktiviteter og de valg vi tar hver dag. Skagerak Kraft har etablert et miljøregnskap for å synliggjøre hvordan ulike sider av vår virksomhet bidrar til en bærekraftig og miljøvennlig kraftproduksjon.
Miljøregnskapet er et viktig verktøy for god miljøledelse og utgjør en del av selskapets målstyring og bærekraftsrapportering.»
Reguleringen til kraftproduksjon i Kragerøvassdraget har stengt vassdraget for fiskevandring. Kragerøvassdragets grunneierlag ønsker blant annet å gjenåpne fiskevandring i Kragerøvassdraget.

Skagerak Kraft har vært med på å finansiere et prosjekt som har utredet mulighetene for å bringe anadrom fiskevandring tilbake i Kragerøvassdraget. Prosjektet ble avsluttet i 2012. Resultatet viser at det er betydelige gytemuligheter for laks oppstrøms Dalsfoss og at det er mulig å få laksen opp og ned forbi de fem kraftverkene i vassdraget. Potensiale for laks har forskerne fra NINA som har utarbeidet rapportene forsiktig anslått til 1,9 – 4,5 tonn laks i året. Kragerøvassdraget kan bli blant de 30 beste laksevassdragene i Norge.
Et miljøregnskap bør vise verdien av elproduksjon satt opp mot fiskevandring og andre tapte verdier. Verdien av fiskevandring innbefattet ål synes det som Skagerak ikke ønsker i sitt miljøregnskap. Norskog har utarbeidet en rapport for grunneierlaget som viser hva den økonomiske verdien av laksen tilbake i dette vassdraget kan bli. Rapporten med data fra Trondhjemsfjorden viser at omsetningen knyttet til kun laks kan gi en omsetning på 18 mill. kroner. Det gir 18 årsverk i et distrikt hvor arbeidsplasser trengs for å oppretthold bosettingen.
Vi lurer på om Skagerak sitt miljøregnskap kun er til for å rettferdiggjøre kraftproduksjonen. Ett miljøregnskap hvor miljøet er uteglemt.
Vi oppfordrer Skagerak Energi A/S til å offentliggjøre sitt miljøregnskap for Kragerøvassdraget og forklare hvilken pris og vekting de har lagt på verdien av fisken. Vi trenger fisken tilbake i Kragerøvassdraget for å få naturlig mangfold og sunne fiskebestander.

Styret Kragerøvassdragets grunneierlag