Illustrasjonsfoto: Snart blir Telemark eneste fylke i Norge uten Nav Hjelpemiddelsentral, skriver forfatteren av oppropet, Kari Vogsland på vegne av aksjonsgruppen for å beholde Nav Hjelpemiddelsentral i Telemark Foto: Kevin Phillips fra Pixabay

Behold hjelpemiddelsentralen i Telemark!

Snart blir Telemark eneste fylke i Norge uten Nav Hjelpemiddelsentral!

Nav bryter Stortingsvedtak fra 1996 og 2006 om å ha hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Nav besluttet i 2018 å slå sammen hjelpemiddelsentralene i Vestfold (Stokke) og Telemark (Skien). De to godt etablerte sentralene skal erstattes med ett nytt bygg i Larvik.

Nav hjelpemiddelsentral gir spesialiserte tjenester. Tilpasning av hjelpemidler, f.eks. elektriske rullestoler og andre avanserte hjelpemidler, krever høy kompetanse. Mange forveksler Nav Hjelpemiddelsentral med kommunenes utlånsordninger av enklere hjelpemidler.

Til tross for mange protester fra brukerorganisasjoner, politikere og andre, fastholder ledelsen i NAV på sentralisering. Også flere leserinnlegg i Telemarksavisene konkluderte at det blir dårligere tilbud til brukerne ved sammenslåing av sentralene.

I 2022 besluttet Stortinget å gjenopprette Telemark og Vestfold som to selvstendige fylkeskommuner. Derfor forventet mange at Telemark og Vestfold ville beholde sine respektive hjelpemiddelsentraler. Men ledelsen i Nav fastholder beslutningen om sammenslåing.

Brukerorganisasjoner protesterer. Pensjonistforbundet Telemark, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Telemark (FFO), Nav pensjonistlag i Vestfold og Telemark m.fl. har gjentatte ganger argumentert for at sammenslåing er en dårlig løsning.

Tverrpolitisk enighet om hjelpemiddelsentral i Telemark. Kommunepolitikere og stortingspolitikere har tydelig anmodet de ansvarlige statsrådene om å beholde Nav hjelpemiddelsentraler både i Telemark og Vestfold.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Statsråd Mjøs Persen fastholder at dette er Nav sin avgjørelse. Statsrådens ansvarsfraskrivelse er et demokratisk dilemma. Politikere må ikke godta at avgjørelsen er utenfor politisk kontroll!

I 2021 fikk 5.500 personer fra Telemark tjenester fra hjelpemiddelsentralen. Tallet forventes å øke i takt med «eldrebølgen». Samlet reisevirksomhet vil øke betraktelig

Utprøving og tilpasning av nye hjelpemidler vil også i framtida skje på Nav hjelpemiddelsentraler. Utprøving av hjelpemidler er en krevende prosess, særlig etter slitsomme reiser. Risikoen øker for å skape et dårlig grunnlag for gode faglige beslutninger, samtidig som ekstra reising har økonomiske konsekvenser. Reising krever mer tid og øker belastningen for brukere og nærpersoner. Brukere, ledsagere og ansatte fra Telemark får forlenget reise med 80 km tur/retur. De fra øvre Telemark får ytterligere lang reise, i en ellers krevende hverdag.

Hva med det grønne skiftet? Felles sentral i Larvik medfører økt bilkjøring og forurensing. Den nye lokasjonen i Larvik har vanskelig adkomst med offentlig transport (buss, tog).

Behov for flere stillinger. Dersom hjelpemiddelsentralen, ved sammenslåing, ikke tilføres flere stillinger, vil kapasitet til ambulante tjenester også reduseres. Dvs. at alle brukere får redusert tilbud/ lenger ventetid.

Telemark mister 46 arbeidsplasser med høy kompetanse. I mange kommuner, både små og mellomstore, kan det ikke forventes å ha kommunalt ansatte med spesialisert, tverrfaglig kompetanse om hjelpemidler.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mange i befolkningen engasjerer seg. Et dårligere tilbud til ekstra sårbare grupper føles som et svik. Nasjonale mål om å «Leve hele livet» og bistå de som trenger det mest, er viktig å kjempe for! Livskvalitet for mange mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktigere enn bygg og prestisje! Både folk flest og fagpersoner synes Nav opptrer ubegripelig.

Tilbudet vil bli langt dyrere og dårligere. Det blir lange reiser, spesielt for telemarkinger, men også for brukere i Vestfold.

FN' s bærekraftmål må også gjelde Nav. Nav og Staten må snu i denne saken og vise i praksis at bærekraftmålene og brukermedvirkning er mer enn festtaler!

Det vil få dramatiske konsekvenser for mange mennesker med nedsatt funksjonsevne om hjelpemiddelsentralene i Telemark og Vestfold ikke opprettholdes. Barn, unge og eldre i Telemark og Vestfold skal ha god tilgang til hjelpemidler ved funksjonsnedsettelser.

Oppfordring til Nav og ansvarlige politikere: Behold hjelpemiddelsentralen i Telemark - og egen hjelpemiddelsentral i Vestfold.

Aksjonsgruppe for å beholde Nav Hjelpemiddelsentral i Telemark v/ Kari Vogsland

Artikkelen fortsetter under annonsen.