skal få: Jan Terje Dahle, Sp, fikk gjennomslag for sitt forslag. Foto: Anita Mjelland

Drangedal- en offensiv kommune!

Kommunens budsjett og økonomiplan for 2022 til 2025 vitner om en offensiv kommune som nå satser tungt på infrastruktur og samfunnsutvikling, samtidig som vi også prioriterer barn og unge.

Aktivitetsnivået i kommunal regi vil være meget høyt i de neste årene. Jeg har god tro på at dette vil tilføre lokalt næringsliv en solid økning i oppdragsmengden, og dermed kunne både sikre og skape nye arbeidsplasser i Drangedal. Dette forutsetter at kommunen i størst mulig grad legger opp til å engasjere lokale aktører til sine oppdrag når det er mulig. Samtidig fordrer det at lokalt næringsliv tar del i og leverer til kommunens innkjøpsavtaler og offentlige anskaffelser. Det kan være komplekst å levere anbud til det offentlige, derfor utfordres herved næringsforeningen til å tilby å skolere de bedriftene som kan være aktuelle for dette, slik at de innehar den kunnskapen og kompetansen som skal til for å være konkurransedyktige i slike prosesser. For vi bør etterstrebe at mest mulig av den kapitalen kommunen nå investerer, forblir i Drangedal. Fylkestinget vedtok og innvilget nylig 1.8 millioner til at Drangedal nå blir omstillingskommune! Dette blir et særdeles spennende prosjekt som har til hensikt å bidra til at det etableres nye arbeidsplasser, samt øke bostedsattraktiviteten. Her skal næringslivet også være involvert, slik at det gjennom samarbeid og kunnskapsutveksling skal gi gode resultater på kort og lang sikt.

Vi har nå vedtatt å prioritere å få på plass en ny ungdomsklubb. Biblioteket skal samlokaliseres med ungdomsklubben i «Coop bygget» i sentrum. Dette har vært etterlengtet og ungdommen fortjener og trenger nå en ny og innholdsrik møteplass. De unge har også vært engasjert og involvert i forarbeidet. Prosjektet har en kostnadsramme på 10 millioner kroner, så dette bør og skal bli skikkelig bra! At neste års budsjett inneholder gode tiltak og på flere måter prioriterer barn og unge, kjennes riktig og godt. Så får vi håpe at det blir flere yngre i kommunen de neste årene enn hva Telemarsforskning sin spådom tilsier. For en av de største utfordringene vi står overfor sett i et ti-års perspektiv, er utviklingen av alderssammensetningen i befolkningen. Men vi har bevist tidligere at det er noe unikt med Drangedal. For ifølge Telemarksforskning skulle vi nå vært på vei ned mot 3.800 innbyggere. Men, tvert imot så er vi på en positiv oppadgående trend, og i høst passerte vi 4.100 Drangedøler. Vi skal fortsette å jobbe målrettet for at flere unge ønsker å bli boende her, og for at flere vil flytte hertil. Derfor satser vi nå på tomteutvikling flere steder i kommunen. Den nylig vedtatte «Prioritering av bostedspolitiske tiltak» inneholder flere konkrete prosjekter og ordninger. Dette gjelder både i kommunal regi og gjennom å kunne gi private tomteutviklere et kommunalt tilskudd. Senterpartiet foreslo, og fikk flertall i formannskapet for en økning i kommunens trafikksikkerhetsarbeid på kr 800.000. Vi vedtok også å sette av midler til å komme videre med prosjektet på Doktormyra.

Et av måltallene for kommunens økonomiske strategi er å sette av opptil 5% av driftsbudsjettet til kommunens sparekonto, også kalt disposisjonsfondet. For 2022 er det nå lagt opp til et driftsbudsjett i tilnærmet balanse. Men den nye regjeringens økte rammebetingelser, sammen med at det er varslet en vesentlig høyere skatteinngang i Norge for siste kvartal i 2021, vil i sum til dels innfri vårt måltall angående fondsavsetning. Dette vitner om god administrativ styring og godt samarbeid mellom kommunens ledelse og folkevalgte. Resultatet kommer også fordi det gjøres en meget god innsats fra kommunens ansatte. Vi er nå derfor bedre rustet for fremtidige utfordringer.

Noen av de andre gode forslagene som prioriteres og gis tilskudd til i 2022 er: vei til Kyrkjebygdheia, motorsportanlegg, sommerjobb for ungdom, Tokedølen og strømstøtte til lag og foreninger.

Vi i Drangedal Senterparti har også i år jobbet mye med budsjettet før den endelige behandlingen. At vi i år som i fjor lander et omforent forslag sammen med Ap og Krf, viser at vi i Drangedal har en god tverrpolitisk intensjon om å gjøre det beste for Drangedal sine innbyggere!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

God jul og et godt nyttår ønskes dere alle

Mvh

Jan Terje Dahle

Drangedal SP