Søksmål: Cecilie Haugen saksøker kommunen for skader hun har fått som følge av at kommunen ikke grep inn mot mobbing.

21 vitner er innkalt i mobberettssaken

Saksøker Cecilie Haugens advokater har innkalt 14 vitner i tillegg til et sakkyndig vitne, mens saksøktes, Drangedal kommunes advokat, har innkalt sju vitner pluss sakkyndig, i rettssaken som er satt opp over fem dager.

Uke 3 går rettssaken av stabelen i Telemark tingrett og ut fra den oppsatte planen blir det fem tettpakkede dager.

Blant vitnene finner vi flere tidligere elever ved både Bostrak skole og Drangedal ungdomsskole og ansatte ved de samme. Blant saksøkers vitner er Cecilie Haugens mor, ordføreren i Drangedal, en tidligere lokalavisredaktør og en forsker.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Prosessfullmektige er Terje Marthinsen, advokat (H) fra Advokatfirma MNA Kogstad Lunde & Co DA som er Drangedal kommunes advokat i saken.

Advokat Terje Marthinsen: Kommunens prosessfullmektige.

Advokatene Renate Lia og Johannes Kleppe fra Indem Advokatfirma AS er Haugens prosessfullmektige. De kommer fra det samme advokatfirmaet som Haugens forrige advokat Gitta Barth. Haugen har også vært representert av advokat Vibeke Hein-Bæra.

Haugens advokater: Advokatene Renate Lia og Johannes Kleppe fra Indem Advokatfirma AS er saksøker Cecilie Haugens prosessfullmektige.

Kommunen kan bebreides

Fra saksøker Cecilie Haugen er det lagt fram påstand om at Drangedal kommune v/ ordføreren dømmes til å betale Cecilie Haugen erstatning og at Drangedal kommune v/ ordføreren dømmes til å betale sakens kostnader.

– Cecilie Haugen vil anføre at Drangedal kommune kan bebreides for at Bostrak skole og Drangedal ungdomsskole ikke grep inn for å forhindre mobbing og sikre at Haugen hadde et godt psykososialt skolemiljø i henhold til opplæringslovens bestemmelser».

De fremhever at det er elevens subjektive oppfatning av mobbing som skal legges til grunn. Haugen sier hun ble utsatt for mobbing både på skolen og på skoleveien, både da hun var elev ved Bostrak skole og Drangedal ungdomsskole. Advokatene skriver at «de ansatte på skolen og helsesøster var godt kjent med at Haugen opplevde å bli mobbet på skolen. Likevel ble det ikke gjort tiltak for å forhindre mobbingen».

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, dr. Hans Ole Korsgaard, Klinikkoverlege ved Nic Waals Institutt Lovisenberg Diakonale Sykehus, vurderer ifølge sluttinnlegget at det foreligger kompleks PTSD, forårsaket av mobbing. I sluttinnlegget til saksøker heter det også at påstandene om en konfliktfylt hjemmesituasjon ikke er dokumentert.

Det fremmes fra saksøkers side krav om standard barneerstatning basert på varig medisinsk invaliditetsgrad og erstatning for merutgifter som følge av skaden. Ifølge voldsoffererstatning.no betyr standard barneerstatning ved 100 % medisinsk uførhet en engangsutbetaling på 40 G. Per 1. mai 2021 er 1 G ifølge NAV kr 106 399. 40 G blir 4 255 960 kr. I tillegg kommer nevnte erstatning for merutgifter.

Påstand om frifinnelse

Fra Drangedal kommune er det lagt fram påstand om at Drangedal kommune v/ ordføreren frifinnes og at Drangedal kommune v/ ordføreren tilkjennes sakens kostnader. Det er anført tre erstatningsrettslige grunnvilkår: 1. Ansvarsgrunnlag, 2. Skade/tap og 3. Årsakssammenheng. I påstanden heter det videre at «Drangedal kommune kan ikke se at saksøker har sannsynliggjort at noen av grunnvilkårene for rett til erstatning er oppfylt. Saksøker har bevisbyrden for et erstatningsvilkårene er oppfylt. Ved bevisvurderingen skal tidsnær dokumentasjon tillegges størst vekt».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I sluttinnlegget skriver advokat Marthinsen at kommunens ansatte ikke har opptrådt uaktsomt. Han sier og at «Vurderingen skal skje med utgangspunkt i samtidskunnskap, ikke etterpåklokskap». Videre at kommunen ikke har brutt lovens krav. Han skriver også at Haugen ikke ble utsatt for systematisk mobbing og at skolen fulgte opp de episodene som var på en hensiktsmessig måte.

Professor Lars Weisæth professor emeritus i psykiatri ved Klinikk for psykisk helse og rusavhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, har ifølge sluttinnlegget til kommunens advokat antydet at Haugens svært konfliktfylte hjemmeforhold kan ha oppfylt traumekriteriet for komplekst PTSD. Likevel anses det ikke sannsynliggjort at Haugen har PTSD.

Marthinsen skriver videre at om det hadde vært en PTSD som følge av mobbing, ville ikke kommunen vært ansvarlig for dette ut fra mobbingen i seg selv. «Kommunen vil bare være ansvarlig for eventuell merskade som har oppstått som følge av at kommunen ikke oppfylte sin handleplikt», heter det i sluttinnlegget.

Det er kommunalsjef sektor for kunnskap, mangfold og kultur, Lene Heibø Knudsen, som vil gi partsforklaring på vegne av kommunen.