All tvil til side - det neste nå blir å diskutere opprydding

Nye målinger

Nye målinger bekrefter skremmende høye blyverdier på både Tyggistoppen og Blåfjell som begge har vært leke/turområder for Heirekshaug barnehage i mange år.–Dette tar vi på alvor, det neste blir å diskutere oppryddingstiltak, sier kommunalsjef Tor Jørgen Melås.

Som et ledd i å bekrefte de høye blynivåene fra siste måling gjennomført av Miljørettet helsevern, bestilte kommunen nye målinger. Synlabs ferske målinger (se under) bekrefter tidligere målinger gjennomført av Miljørette Helsevern 06.12.2018. Analyseresultater fra jordprøven tatt ved Tyggistoppen viser 760 mg/kg og jordprøver fra Blåfjell viste 510 mg/kg. Helsemyndighetenes grenser er 60 mg/kg.

Barn kan putte ting i munnen
–Vi vet jo hvordan barn kan være, de kan finne et eller annet ute i naturen og putte det i munnen, det er ikke bra, så en bør gjøre tiltak, forklarte  underdirektør Ingvar Oland fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark på et møte 11. april i Drangedal.Nå må vi diskutere mulige tiltak
Kommunalsjef Tor Jørgen Melås forklarer at neste skritt bli å diskutere mulige tiltak. At det er store mengder helsefarlig bly i området Heirekshaug barnehage og Motjenn er endelig bekreftet. Melås opplyser at han har tatt initiativ til et møte med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Opplysningsvesenets fond (OVF) i september.
–OVF er grunneier og forhandlet i sin tid med Drangedal Skytterlag om tiltak etter at skytebanen ble stengt, forklarer Melås.  Drangedal kommune er lokal miljømyndighet med hovedansvar for innbyggernes helse. Fylkesmannen besitter fagkompetanse på sanering av skytebaner.

Les om Fylkesmannens møte med Drangedal kommune 11. april.

Hadde jeg visst om alt blyet da barna var små, hadde jeg selvfølgelig valgt en annen barnehage

Barn særlig utsatt
Ingen barn skal utsettes for helsefare på grunn av forurenset jord i deres egne lekeområder. Derfor er det fastsatt anbefalte grenseverdier for miljøgifter på lekeplasser og i barnehager. Blyets giftighet og kjemiske egenskaper kan gi akutte og kroniske skadevirkninger. Kontinuerlig, lavgradig blyeksponering gir først og fremst kronisk giftvirkning. Barn er særlig utsatt, og det er ikke fastslått noe nedre nivå som gir full sikkerhet mot giftvirkning.

Prøvene sammenfaller
Resultatene fra prøvene tatt av Synlab 21. juni 2019 sammenfaller med prøvene tatt av  Miljørettet helsevern 6.12.2018. To uavhengige prøver viser store konsentrasjoner av bly i barnehagens turområder. Det som ikke er målt er innenfor hvilket områder er blyet konsentrert, altså hva er yttergrensene for "blydepoet".Bly i Motjenn
Tor Jørgen Melås opplyste på møte 11. april at kommunen har tatt vannprøver i Motjenn som viste litt høye blyverdier. Melås opplyser at han ønsker å ta prøver av fisk i Motjenn. Vi er ikke sikre på om det er fisk der, men dersom det er fisk ønsker jeg slike prøver, forklarer Melås. Espen Haukeli er rådgiver ved Miljørettet helsevern i Grenland. Han forklarer at i erosjonsutsatte områder er det mulig at bly kan bli med ut i vannet i Motjenn.

Den gamle kommunale søppelplassen
Etter det Drangedalsposten kjenner til hviler deler av bebyggelsen i Sjømannsbyen på den gamle kommunale søppelplassen. Hva som syder og koker nede i dypet under tilkjørte jord/steinmasser er ikke godt å vite (red anm). Den kommunale søppelplassen ble senere flyttet til Fjerdingsmyrdalen. I dag er det IATA som håndterer kommunens søppel på egen gjenvinningsstasjon på Stemmen.

 

 

Hva gjør bly med deg?

Bly er et svært giftig tungmetall med mange skadelige helse- og miljøeffekter. Bly er spesielt skadelig for den mentale utviklingen til barn og unge, og er vist å redusere skoleprestasjonene til eksponerte elever ved svært lave konsentrasjoner. Blyforbindelser skader også de røde blodlegemene. Bly er også svært giftig for vannlevende organismer.

Les mer om dette her