Nei, pressen har ikke adgang: Advokat Terje Martinsen (bildet) representerer Drangedal kommune i mobbesaken. På vegne av arrangørene nekter han pressen adgang til å delta på et webinar der ordfører i Drangedal, Tor Peder Lohne, skal snakke om mobbesaken. Foto: Privat

Pressen nektes adgang til åpent seminar om mobbesaken

Ordfører Tor Peder Lohne i Drangedal skal delta på et internettseminar 10. februar og fortelle om kommunens håndtering av mobbesaken. Kommunens advokater står som arrangør av «webinaret» som det kalles. Drangedalsposten ville gjerne delta, men fikk nei. Det var ingen adgang for pressen.

Begrunnelsen var at mediedeltakelse ville oppleves som problematisk.

–Arrangørene er dessverre sikre på at mange av saksbehandlerne som skal delta på webinaret vil velge å la være å stille spørsmål til foreleserne dersom de vet at mediene leser det de skriver, og da vil læringseffekten av seminardeltakelsen bli redusert. Det ønsket de ikke – i coronatiden er det dessverre få faglige møtepunkter, og da er det helt avgjørende at det faglige utbyttet av de få kursene som er blir så stort som mulig, skriver advokat Terje Marthinsen i Kogstad Lunde & Co på vegne av arrangørene. Terje Marthinsen presiserte at vi selvsagt sto fritt til å kontakte foreleserne direkte om vi ønsket det.

Ordførerens erfaringer

Det var våren og sommeren 2019 at det mediene omtalte som «Norgeshistoriens kanskje største mobbesak» eksploderte. Hvordan ble saken håndtert, og hvilke råd har Drangedal til andre kommuner som mottar erstatningskrav som profileres i mediene? Dette er noe av det ordfører Lohne skal snakke om på webinaret 10. februar, og som Drangedalsposten gjerne ville viderebringe til Drangedals innbyggere.

Vi har forsøkt å få en kommentar fra ordføreren, men det har ikke lyktes.

– Søkt forklaring, sier Arne Jensen i Redaktørforeningen

-Jeg synes det er merkelig at man skal utelukke medier fra å delta på et seminar som i utgangspunktet er åpent for hvem som helst til å delta på og som dessuten behandler et tema av stor offentlig interesse. Forklaringen om at enkelte deltakere kan frykte for at spørsmål og svar kan bli offentliggjort virker søkt. Verken arrangørene eller deltakerne har jo noen garantier for at ikke det som kommer frem på seminaret blir referert og publisert videre, enten gjennom sosiale medier eller på andre måter, av dem som faktisk deltar, sier Arne Jensen, Generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Redaktørforeningen: Arne Jensen er generalsekretær i Redaktørforeningen. Foto: Privat

Ordføreren bør ikke delta

–Det er ikke uproblematisk at det nektes adgang for journalister på et seminar som er åpent for offentlige instanser, kommuner og forsikringsbransjen.

–Det er også lite tillitvekkende at ordføreren skal delta på et betalt seminar i regi av prosessfullmektigens advokatfirma om kommunens håndtering av mobbesaker når det er reist tvist om kommunens håndtering av mobbing på skolen i en pågående rettsprosess. Ordføreren er i denne sammenheng ingen privatperson. Han representerer kommunen, og det han ytrer seg om har allmenn interesse. Hvis det er riktig at media og offentligheten blir utestengt bør ordføreren heller ikke delta, sier Cecilie Haugens advokat Gitte Barth.

Advokatfirma Indem: Advokatene Gitta Barth og Renate Lia fra advokatselskapet Indem representerer Cecilie Haugen og andre mobbeofre fra Drangedal. Første sak skal opp for Nedre Telemark Tingrett 21. september. Foto: Privat

Etter det Drangedalsposten kjenner til er det nå flere av mobbeofrene som vil gå til sak mot kommunen. Den første mobbesaken skal prøves for Nedre Telemark Tingrett 21-24 september.

Les hele webinarprogrammet her

https://klco.no/filer/143.pdf

stream-binary

Dette er mobbesaken

20. mai 2019 skrev Drangedalsposten saken om at ni tidligere elever fremmer krav mot kommunen. Tirsdag 18. juni 2019 møtte tidligere mobbeofre fra Drangedal til et felles møte på kontoret hos advokat Vibeke Hein Bæra for å drøfte veien videre. Antall saker var nå oppe i 50 offisielle saker og dermed norgeshistoriens største mobbesak. Noen uker senere var tallet 70 og allerede en riksnyhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mye tyder på at Drangedal kommunes strategi har vært å fornekte. Tiden vil vise om dette var en god strategi. Alle krav og tilbud om forlik er tilbakevist av kommunen. Mobbeofrenes advokat, Vibeke Hein Bæra, ba om økonomisk støtte slik at mobbeofrene kunne få sine saker belyst, men kommunen sa nei.

Kommunalsjef for skole, Erling Laland sa opp sin stilling i protest mot kommunens håndtering av bygdas barn. Barn som kunne fortelle om grusomme opplevelser i barndommen. Kommunen har ved flere anledninger innrømmet at elever har blitt mobbet i skolen. Fylkesmannen har påpekt lovbrudd knyttet til mobbing i skolen.

Etter at saken ble kjent har det blitt arrangert folkemøter og arrangementer i regi av både kommunen og private. Hensikten har vært å adressere mobbeproblematikken og synliggjøre et ønske om oppgjør med fortiden og skape bedre oppvekstvilkår for barn og unge.

Pr februar 2021 har de fleste av Drangedals 70 mobbeofre valgt å trekke seg. Hovedgrunnen er at det å trekke kommunen for domstolen medfører en økonomisk risiko de færreste kan dekke.