• SLUTT: Fra 1/1-2020 kan det bli slutt på legevaktsamarbeidet med Kragerø. Da slipper man å kjøre omveien om Kragerø, for så å bli sendt til Skien, noe det har vært en god del tilfeller av. Illustrasjonsfoto.
    Bilde 1 av 1

Drangedal i samarbeid med Skien

Drangedal kommune har hatt legevaktsamarbeid med Kragerø siden 2006. Denne ordningen har hatt sine svakheter og nå søker kommunen legevaktsamarbeid med Skien. Her er også kommunene Siljan og Nome med.

Kommunalsjef Hilde Molberg skriver i saksframstillingen at samarbeidet med Kragerø om legevakt har fungert greit, men at det i perioder har vært signalisert utfordringer ved legedekningen ved legevakta, og at dette i stor grad har vært løst ved innleie av vikarer.

Skjerpede kompetansekrav
”Den store bruken av vikarhjelp er påpekt av fylkeslegen, og Kragerø kommune har iverksatt tiltak for å rette opp dette, men har erfart at det er utfordringer knyttet til å oppnå en varig stabilitet knyttet til legedekningen. Det er også slik at akutt medisinforskriften stiller skjerpede kompetansekrav til leger i legevakt fra 2020. Vurderingene i Drangedal er at vil være tjent med å knytte seg til legevakta i Skien som er en større legevakt som gir større ro når det gjelder muligheter for å oppfylle nedfelt krav i forskrift,” heter det blant annet i saksutredningen.

Sendt til Kragerø, må til Skien
Det er også vært en god del tilfeller der pasienter fra Drangedal først er sendt til legevakta i Kragerø som så har videresendt disse til Skien, noe som kan være en ekstra belastning og skaper usikkerhet om stabiliteten i legevaktordningen i Kragerø.
Drangedal kommune har god dekning av akuttimer på dagtid alle hverdager fram til klokka 16.00 mandag – fredag. Det heter videre i saksutredningen at alle fastlegene i kommunen og tilsynslegene stiller opp ved behov for tilsyn /telefonkonsultasjon ved sykehjemmet og Lauvåsen skjermet enhet, både på kveld/høytid. Dette avlaster legevakta, og er en stor fordel for god ivaretakelse av de skrøpeligste pasientene våre, skriver kommunalsjefen.

God legedekning i Drangedal
Det blir også vist til at legedekningen i Drangedal er god med fire fastlegehjemler. Per i dag er to av disse legene tilknyttet legevakt, mens to er fritatt.
Alle fastlegene i Drangedal kommune er positive til et legevaktsamerbeide med Skien legevakt.
Rådmannen innstiller blant annet på at Drangedal inngår et samarbeid med Skien legevakt gjennom en paragraf 28 b samarbeid fra 1/1-2020.
Drangedal eldreråd og Hovedutvalg for helse og velferd har behandlet denne saken og enstemmig sluttet seg til rådmannens innstilling. Kommunestyret skal behandle saken i sitt møte i juni.