Sigtru Nesland Eskilt bru
Sigtru Nesland Eskilt bru Bilde 1 av 1

Nye millioner til turveg

Miljødirektoratet har gitt Drangedal kommune tilsagn om nye tre millioner kroner for å sikre den nedlagte del av Kragerøbanen mellom Eskilt og Merkebekk til en 5,6 kilometer lang turveg, samt en del sideareal på Merkebekk til offentlig friluftsområde.

Leder av Neslandsvatn velforening, Sigtru Nesland, gleder seg over at det er gitt tilsagn om nye midler som kan sikre en flott tur- og sykkelveg på den gamle ­Kragerøbanen helt fra Neslandsvatn til Merkebekk, – og kanskje videre. Her er hun fotografert ved Eskilt bru, som vi være et av de mest kostbare objektene å sikre, men samtidig et viktig kulturminne fra jernbanens tid mellom 1927 og 1988.

Drangedal kommune har gjennom en årrekke jobbet målrettet, og i et nært samarbeid med Neslandsvatn velforening, med å få til en turvei på den nedlagte jernbanetraséen mellom Neslandsvatn og Kragerø grense, øst for Merkebekk. På andre sida av kommunegrensa jobber Kragerø kommune for å få til turveg på en betydelig lengre del av jernbanetraséen. Det første stykket på drøyt én kilometer, mellom sentrum på Neslandsvatn og Eskilt, er nå på det nærmeste ferdig med både asfalt, lyssetting, servicebygg, brygge og andre tilrettelegginger.

Viktig areal
Drangedal kommune søkte i januar i år Miljødirektoratet om totalt 12,3 millioner kroner for å få statlige midler til videre sikring av Kragerøbanen som friluftsområde for allmennheten.
– Kommunen har tidligere sagt at de er interessert i å kjøpe grunnen hvor Kragerøbanen gikk, samt også omkring 12 – 15 mål av stasjonsområdet på Merkebekk, i tillegg til noe privat område ved Merkebekk brygge. Det kan eventuelt også være interessant å se på muligheten å overta et par bygninger/driftsbygninger, forteller seniorrådgiver i Drangedal kommune, Arne Ettestad.

Overdragelse til ­kommunen
– Vi har hatt innledende forhandlingssamtaler med Bane NOR Eiendom, som eier områdene, og det er ønskelig at vi i løpet av sommeren eller høsten kan finne en fornuftig løsning på overdragelse av grunnen. I Stortingsvedtaket i forbindelse med nedleggingen i 1988, så sies det at hvis grunnen ønskes å brukes til samferdselsformål, så skal denne kunne overføres kommunen gratis, forteller Arne Ettestad videre.
Siden nedleggelsen av jernbanen skjedde fra 1.1.1989 så har NSB blitt delt opp til Bane NOR Eiendom og Bane NOR SF, og nå arbeider selskapet for at grunn som selges skal være til det mest fordelaktige for eier.

Målrettet gjennom år
– For å få til en trygg turveg må det gjøres en reke sikringstiltak, både på og ved bruer, langs skråninger ned mot vann og vei, samt der traséen krysser riks- og fylkesvei. Allerede har Bane NOR fjernet skinner og sviller, men ut over sikringstiltak, så er det planer om lyssetting, skilting og opparbeidelse av parkeringsplass på Merkebekk. Bare å sikre den 23 meter lange fagverksbrua ved Eskilt stoppested er kostnadsberegnet til 1,3 millioner kroner, forteller leder av Neslandsvatn vel, Sigtru Nesland. Hun ser med stor tilfredshet at man jobber langsiktig og målrettet år for år med å tilrettelegge jernbanetraséen til turveg, og gleder seg til å kunne ta den i bruk østover fra Eskilt.

Til allmennhetens bruk
– Det som er ekstra viktig med svaret fra Miljødirektoratet, ut over det å få tildelt inntil tre millioner kroner, er at de sier klart at de ønsker hele det gamle jernbanearealet til allmenne friluftsformål. Hvor lang og stor og vanskelig forhandlingene med Bane NOR Eiendom blir, er umulig å si, men det er viktig å få avklart både eiendom og bygninger så snart som mulig. Slike prosesser tar tid, men vi håper at vi skal komme et godt stykke på vei i løpet av høsten, sier Arne Ettestad til slutt.
– Et lokalt engasjement, som i dette tilfellet fra Neslandsvatn velforening, er helt avgjørende for å få til et prosjekt som dette.