Drangedal sjukeheim. Arkivfoto

Drangedal kommunes framtidige helsetjenester

Leserinnlegg

I omstillingssaken som ble vedtatt sist kommunestyremøte, ble det også vedtatt avvikling av Gudbrandsveien bokollektiv fra og med 2022. Dette er et av innsparingstiltakene som Senterpartiet synes er mest smertefull, siden det har nokså store konsekvenser for både beboerne og de ansatte som jobber der.
Drangedal kommune har en høy dekningsgrad av heldøgns omsorgsplasser. Det vil si at kommunen har mange heldøgns omsorgsplasser ift antall innbyggere sammenlignet med landets gjennomsnitt. Allikevel er det forskjell i tjenestetilbud som blir definert som heldøgnsomsorg. Gudbrandsveien bokollektiv er et heldøgns omsorgstilbud siden det er bemannet nattevakt der. Men bemanningen på dag og kveldstid er så liten, at det kan by på store utfordringer for de ansatte når beboerne blir alvorlig syke. Dersom Gudbrandsveien bokollektiv skulle bestå videre, ville det ha krevd oppbemanning ift dagens situasjon.
I omstillingssaken blir avviklingen av Gudbrandsveien bokollektiv satt opp mot nedlegging av 1 avdeling på sykehjemmet. Kommunalsjefen selv vurderer at avvikling av bokollektivet foretrekkes fram for nedlegging av en sykehjemsavdeling. Det begrunnes hovedsakelig med at kommunen først og fremst må ivareta de sykeste, de som har størst behov for hjelp. Senterpartiet følger kommunalsjefen i denne anbefalingen.
Videre viser det seg at behovet for omdisponering av antall ansatte vil være vesentlig lavere ved avvikling av Gudbrandsveien bokollektiv enn det ville ha vært ved nedleggelse av en sykehjemsavdeling og det vil allikevel gi oss størst innsparingseffekt.
Det er aldri moro å ta vekk et kommunalt tjenestetilbud som ansatte har vært med og bygd opp over så mange år. Senterpartiet er opptatt av at beboerne nå kan bli ivaretatt på best mulig måte, også etter at bokollektivet avvikles. Det er nettopp derfor Senterpartiet i omstillingssaken har kommet med et tilleggsforslag hvor det sikres at dagens beboere skal ha et botilbud etter avvikling av heldøgns omsorgsplasser, primært ved at beboerne kan bo i Gudbrandsveien så lenge de ønsker. Det vil ikke bli et bokollektiv lengre, men tilrettelagte leiligheter, i regi av Boligstiftelsen og med enkelte servicefunksjoner. I tillegg forutsetter Senterpartiet full drift av både Drangedal sykehjem og Lauvåsen bofellesskap, selv om Skien kommune måtte finne på å avslutte sin avtale om kjøp av plasser. Dette betyr at alle 14 plasser i Lauvåsen opprettholdes i framtiden.
Videre har Senterpartiet et ønske om en robust hjemmesykepleietjeneste. De siste årene har kommunens hjemmesykepleie utviklet seg til et kvalitativt tjenestetilbud for hjemmeboende hjelpetrengende. Det er ønskelig å satse videre på det for å kunne imøtekomme eldrebølgen. Derfor har Senterpartiet tatt vekk innsparingsforslaget om endret organisering av hjemmetjenester med integrasjon av rehabiliteringsteam, psykisk helse og rusomsorg. Senterpartiet synes allikevel forslaget er spenstig, og vi ønsker at omorganiseringen gjennomføres, men vi forventer ikke at det nødvendigvis skal gi oss en innsparing på 1 million.
Det er ingen tvil om at vi står ovenfor store utfordringer innenfor helsesektoren i de årene som kommer og Senterpartiet er opptatt av at de som trenger hjelp, skal få det. Vi er stolte over det flotte arbeidet som de ansatte i helse legger ned hver eneste dag, 24/7. Men det er slik at alle må være med på å dra lasset når så store innsparinger er nødvendig. Og vi har stor tro på at vi klarer dette sammen!

Kommunestyregruppa i
Drangedal Senterparti