Ordfører Tor Peder Lohne. Arkivfoto

Alt er ikkje bra, men me er på rett veg i arbeidet mot mobbing

Ja, det har skjedd – og skjer – mobbing i Drangedal, som i andre kommunar.

Me trur på historiene som har kome fram i Drangedal, og kommunen har beklaga – og beklager – at nokon har hatt slike opplevingar frå sin skulegang i her. Dette har me formidla til personane som har stått fram, samtidig som at me har takka dei for at dei har stått fram og gitt oss ein moglegheit til å ta tak i det som har kome fram.

Det er viktig for Drangedal kommune å lære av det som har skjedd, og å gjere tiltak og skape positive endringar for å forhindre mobbing.

At det har skjedd mobbing, er likevel noko anna enn at det er personar som har krav på erstatning. Det er noko som må vurderast i kvart einskilde høve, og i medhald av gjeldande rett. Alle som har rett til erstatning, skal få erstatning. Dette er saker som må vurderast av nokon som har føresetnader til å vurdere dei rettslege spørsmåla, ikkje av politikarar.

Det viktigaste kommunen og politikarane i kommunen kan gjere er å fokusere på det me kan gjere noko med – nemleg framtida. Me må også ha eit blikk på fortida, men det er for å vere best mogleg rusta til å gjere dei rette tinga framover.

Læringsmiljøsenteret, som er landets fremste kompetansemiljø på feltet, bistår Drangedal kommune gjennom eit læringsmiljøprosjekt i alle skular og barnehagar, kulturavdelinga og flyktningtenesten. Læringsmiljøsenteret har gitt oss verdifull hjelp det siste året. Målet er å auke kompetansen hos tilsette, og å utvikle lærande organisasjonar for varige endringar av haldningar og kultur. Tilsette skal bli betre til å oppdage, varsle om, stoppe og forebygge mobbing. Her er det ei positiv utvikling, og terskelen er senka for å varsle om mobbing og krenkingar.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

At terskelen for å varsle om mobbing er låg, betyr sjølvsagt ikkje at alt er på stell, det har me heller ikkje sagt. Men at fleire saker blir varsla, er eit godt utgangspunkt for å kunne ta tak i det som ikkje er bra. Arbeidet mot mobbing er samansett og langsiktig, og krev at heile samfunnet bidreg – ikkje berre tilsette i skular og barnehagar!

Læringsmiljøsenteret har jobba med mobbing over lang tid og i mange kommunar. I læringsmiljøprosjektets møte i referansegruppa i desember i fjor stilte eitt av medlemmene Læringsmiljøsenteret følgande spørsmål:

«Er det noko som er unikt med Drangedal?»

Svaret var to ting:

For det første, det voldsomme medietrykket mot kommunen relatert til mobbesaker.

For det andre, dei positive haldningar, motivasjon og ønske hos leiarar og tilsette i barnehagar og skular, om å ville auke kompetanse for å bli betre i arbeidet for trygge og gode barnehage- og skulemiljø.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

At våre tilsette får slike skussmål frå landets fremste kompetansemiljø på mobbing gjev meg tru på at me vil lykkast med det viktige arbeidet som er sett i gang.

Med venleg helsing

Tor Peder Lohne

Ordførar