Bjerkreim: Bjerkreim vindpark i Rogaland er bygd av Norsk vind. Kan dette også bli realiteten i Kjosen. Foto: Espen Borgir Christophersen Prosjektleder, Norsk Vind AS

Vindkraft - Hvorfor frykter Drangedal Arbeiderparti kunnskap?

Drangedalsposten skriver at Drangedal Arbeiderparti har bestemt seg for å gå imot utbygging av vindkraft uten at det foretas konsekvensutredning. Det betyr for oss at Arbeiderpartiet, som gir uttrykk for at det ønsker å være et ansvarlig parti både nasjonalt og i kommunene, vil ta stilling til et stort og vanskelig spørsmål uten å sørge for å ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Det er for oss uforståelig.

Vi har i egenskap av å ha tilknytning til noen av de berørte eiendommene i Kjosen, deltatt på flere informasjonsmøter med potensielle utbyggere. Vårt klare inntrykk er at samtlige berørte grunneiere i Kjosen har møtt denne store saken med ønske om å vite mest mulig før den enkelte bestemmer seg for eget standpunkt. Ingen av oss har så vidt vi kjenner til, verken oss imellom eller overfor utbyggerne, tilkjennegitt noe klart standpunkt foreløpig. Dette opplever vi som en sunn tilnærming til prosessen fra de mest berørte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Forutsetninger endrer seg, teknologi utvikler seg, ny kunnskap kommer til og endrer tidligere vedtatte sannheter for denne type beslutninger. Dette kalles utvikling og kan lede til at tidligere tunge argumenter for eller mot vindkraftutbygging kan falle bort, og nye kan komme til. Vi vet eksempelvis ennå ikke om det finnes rødlistede arter, eller andre særlig beskyttelsesverdige interesser, i de aktuelle utbyggingsområdene. Slike spørsmål vil en konsekvensutredning gi kunnskap om. Vi har ikke bestemt oss for hva vi mener om dette store spørsmålet, men vi er helt sikre på at vi vil vite så mye som mulig om omfang og konsekvenser for mennesker, natur, friluftsliv og nærmiljø før vi bestemmer oss.

En klok mann (Voltaire) sa allerede på 1700-tallet at «Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem». Dette er vi ubetinget enig i under forutsetning av at meningene er fundert på best mulig kunnskap. I motsatt tilfelle er meningene basert på synsing og forutinntatte holdninger, uten ønske om å vite hvilket faktisk grunnlag beslutningene bør tas på. Det er vanskelig å forstå en slik frykt for innhenting av et bredt faktagrunnlag på annen måte enn som frykt for at forutinntatte standpunkter ikke vil stå seg mot kunnskapen. At en konsekvensutredning ikke vil gjøre oss klokere faller på sin egen urimelighet, og slike synspunkter uttrykker mangel på respekt for dem som ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag. Etter vår mening har den som inntar denne type forutinntatte standpunkter diskvalifisert seg selv som ansvarlig beslutningstaker. Det kan dessverre se ut som om flertallet i Drangedal Arbeiderparti, og flere med, nå driver med utstrakt synsing istedenfor å be om kunnskap.

Et vedtak har ikke virkning for en sak lenger enn til et nytt er fattet. Vi kommer til å respektere fullt ut ethvert kunnskapsbasert standpunkt til vindkraftutbygging, men oppfordrer både Drangedal Arbeiderparti, og alle andre, til å vise respekt for viktigheten av de beslutninger som skal tas, og innhente et så bredt og oppdatert beslutningsgrunnlag som mulig før så viktige vedtak fattes.

Det kunne være fristende også å sitere Lukas 23:34, men vi skal vente med det til vi ser hvorvidt Arbeiderpartiet velger å endre sitt standpunkt til innhenting av objektiv kunnskap.

Knut Kolloen, Nils Naas og Bent Bjørnsen