Drangedalsveien: Olsen Entreprenør AS Foto: Finn Lund

– Uforutsigbarhet, lovbrudd og rot med kommunale anbud

Kommunen skriver usannheter, bytter om på svarene i svar på klagebrev, gir jobbene til de som leverer de dyreste anbudene og avviser anbud på feil grunnlag, sier daglig leder i Olsen Entreprenør AS, Mathias Olsen.

Siden øvrige tilbydere har lagt inn flere brøytemaskiner i sine anbud, kan ikke ditt tilbud sammenlignes, var kommunens argument for å gi avslag (se vedlegg 1), men Olsen Entreprenør AS var helt alene om å levere anbud på denne strekningen.

Forskrift offentlige anskaffelser: Vedlegg 1. Drangedal kommune avviser Olsens tilbud på Drangedal Sentrum 2 på denne måten. Foto: Privat

Mathias Olsen, stiller spørsmål ved om Drangedal kommune bryter med både formål og grunnleggende prinsipper i lov om offentlige anskaffelser.

Kommunedirektør Hans Bakke opplyser at det nylig har vært et møte mellom Drangedal kommune, Olsen Entreprenør AS og andre aktører på Holte. Fra Drangedal kommunes side deltok kommunedirektør Bakke og leder for Plan, Teknikk, Næring og Miljø Tor Jørgen Melås. På møtet ga Mathias Olsen en orientering om en rekke kritikkverdige forhold, blant annet kommunens praksis med anbud.

–Dette vil vi se nærmere på, sier kommunedirektør Bakke.

Kommunen skriver at tildelingen skal skje på pris, men

Olsen Entreprenør AS har denne høsten deltatt i anbudsrunden på brøyting av flere roder (strekninger) i Drangedal kommune. Kommunen har til sammen utlyst brøyting på åtte roder. I kommunens utlysningstekst for anbud på brøyting, står det at det er 100% pris som skal avgjøre tildeling.

Vedlegg 2: Hentet fra: DRANGEDAL KOMMUNE Bygg, eiendom og kommunalteknikk. Foto: Privat

- Vi taper og vinner forskjellige anbud hver uke, men vi kan ikke godta å bli avvist på feil grunnlag. Vi mener Drangedal kommune klart bryter med Anskaffelsesloven § 4. likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Kommunen har ikke klart å dokumentere og begrunne sine avvisninger. De opplyser heller ikke i konkurransegrunnlaget hva som er tilstrekkelig kapasitet. Effektiviteten på vårt utstyr er svært godt. Eksempelvis har vi en rode/brøyte tid på Drangedal Sentrum 1 som ligger på 30-50% i forhold til hva som er normen i Skien og Porsgrunn, sier Olsen.

Olsen Entreprtenør AS: Ronny Larssom t.v og daglig leder i Olsen Entreprenør AS. Mathias Olsen. Olsen Entreprenør AS og de andre aktørene på Holte bidrar med rundt 10 millioner kroner hvert år til samfunnet. Foto: Privat

Var eneste tilbyder

Kommunen har ikke fulgt utlysningsteksten. De har gitt oppdraget for brøyting av rode 1 (Drangedal sentrum 1) til den leverandøren med det dyreste anbudet. På Drangedal sentrum 2 har de lagt ut anbudet på nytt tross av at vi var eneste anbyder, sier Olsen.

Ole Johnny Vøllestad i Drangedal kommune bekrefter at Olsen Entreprenør AS var eneste tilbyder på rode 2 Drangedal sentrum.

-Dette bryter med lov om offentlige anskaffelser, mener daglig leder Mathias Olsen.

- Mathias Olsen legger til at Drangedal Kommune heller ikke har svart på, eller dokumentert hva som er det vesentlige avviket i hverken avvisningsbrev eller svar på klage. Kommunen viser til Forskrift for offentlige anskaffelse (FOA) § 24 – 8 hvor det står at oppdragsgiver kan avvise et tilbud som: inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene og 9.2 i konkurransegrunnlaget.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- I 9.2 under punkt 7 (se under) går det frem at: Leverandøren har ansvaret for nok bemanning og utstyr slik at det er god fremkommelighet til enhver tid.

- Vi kan ikke skjønne at det skulle være noe avvik med våre anbud og i alle fall ikke vesentlig avvik når vi har lagt inn samme utstyret som vi har vunnet de to siste kontraktene med på roden Drangedal sentrum 1. På denne roden har vi brøytet i åtte år uten et eneste avvik i henhold til kontrakt, legger Olsen til.

- Instruksen sier tydelig at det er leverandøren som har ansvaret for nok bemanning og utstyr. Vi har beregnet vår kapasitet som tilstrekkelig ihht erfaringen vi har fra foregående kontrakter på samme roder før vi la inn pris, sier Olsen.

-Vi har bedt om innsyn i alle dokumentene i forbindelse med anbudet, men har kun fått en brøkdel og avslag på resten. Vi har derfor sendt klage på dette til fylkesmannen. Nå må vi ta det til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), sier Olsen.

Instruks for brøyting og snørydding i Drangedal kommune: Pkt 7 sier at leverandøren er ansvarlig for nok bemanning og utstyr. Foto: Privat